• English
  • Cymraeg

Y rhaglen ysgolion o’r Ganolfan Eifftaidd sy’n yma i wella a datblygu dysg eich disgyblion o’r hen Aifft trwy ddysgu o bell.

Dyn ni’n rhedeg nifer o weithdai gweithdai sydd wedi’u cynllunio ar gyfer Cam Sylfaen 2 i Gyfnod Allweddol 4. Mae ein gweithdai yn wedi’i hwyluso gan Hwyluswyr Arbenigol yr Amgueddfa. Maen nhw’n nod yw ysbrydoli ein dosbarth a darparu profiadau dysgu unigryw. 

Mae pob un o’n Hystafell Ddosbarth Rhithwir yn amlsynhwyraidd ac yn seiliedig ar wrthrych i ysbrydoli a chymell eich myfyrwyr gyda’u ddysgu. 

Trwy archebu sesiwn yn ein Hystafell Ddosbarth Rhithwir, byddwch chi’n derbyn mynediad i fideos deongliadol, gweithgareddau ar gyfer hwyluso cyn ac ar ôl i chi ei ddefnyddio gyda’ch dosbarth a sesiwn fyw gyda’n harbenigwyr Amgueddfa lle byddwn yn archwilio gwrthrychau hynafol yr Aifft o’r Amgueddfa.

Beth sy’n digwydd yn yr ystafell ddosbarth rhithwir?

1. Ar ôl i chi archebu, byddwch chi’n anfon pecyn athro. Bydd hyn yn cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod am yr ystafell ddosbarth rhithwir, gan gynnwys gweithgareddau cyn ac ar ôl eich grŵp.

2. Bydd y pecyn yn cynnwys linc i gweithgareddau cyn hwyluso i chi eu gwneud. Mae nhw’n dyluniad i fod hunan arweiniol, ond dych chi’n gallu nhw fel dosbarth. Mae pob gweithgaredd yn benodol i’r pwnc rydych chi wedi’i ddewis.

3. Ar ddiwrnod eich profiad Dosbarth Rhithwir, byddwch chi’n mynd i mewn ystafell ddosbarth dan glo ar Zoom. Dyn ni’n cael Polisi Diogelu Digidol ar waith a fydd yn cael ei rannu gyda chi fel rhan o’n hasesiad risg (Maen nhw ddewisiadau amgen i Zoom os oes angen ee. Microsoft Teams). Bydd athro yn mynd i yn y dosbarth cyntaf ac wedyn, unwaith y bydd y myfyrwyr wedi dod i mewn bydd yr ystafell ddosbarth ar glo fel na all unrhyw un ddod i mewn. Bydd y dosbarth yn olaf 45 munud i 1 awr a fydd gan un o’n hwyluswyr arbenigol. Gyda’n gilydd rydym yn archwilio gwrthrychau unigryw sy’n ymwneud â’r pwnc a ddewiswyd gennych, yn hwyluso trafodaeth a gweithgareddau i ehangu dealltwriaeth eich disgyblion ac atgyfnerthu dysgu yn yr ystafell ddosbarth. Bydd y cyfarfyddiadau hyn â gwrthrychau go iawn yn dod â’ch pwnc yn fyw.

4. Ar ddiwedd y sesiwn, byddwch chi’n cyfarwyddo i weithgaredd dilynol. y gallwch ei ddefnyddio naill ai fel gweithgaredd hunan-arweiniol unigol neu fel gweithgaredd dysgu grŵp. Bydd gennych fynediad i’r gweithgaredd hwn yn eich pecyn hefyd. 

Sut i archebu

  • Cam 1: Ymwelwch ein gwefan a edrychwch ar y gweithdai sydd gennym i’w cynnig.
  • Cam 2: Ar ôl i chi benderfynu, ebostiwch ein Swyddog Dysgu, Hannah Sweetapple (h.e.sweetapple@swansea.ac.uk) gyda eich dyddiadau a ffefrir a bydd hi’n archebu chi i mewn. 

Sylwch fod lle i hyd at 120 o fyfyrwyr ynghyd ag athro yn ein hystafelloedd dosbarth rhithwir gydag o leiaf 10 myfyriwr.

Cost

Mae ein Hystafelloedd Ddosbarth Rhithiol yn cost £2 fel myfyriwr. Mae hyn yn cynnwys mynediad at gynnwys fideo unigryw a gweithgareddau ystafell ddosbarth ar gyfer eich dosbarth a sesiwn ddigidol gydag un o’n haddysgwyr arbenigol.

Blychau Benthyciad

Wrth archebu mae gennych yr opsiwn o ychwanegu Blwch Benthyciad Dosbarth Rhithwir i’ch sesiwn. Mae’r blwch hwn yn cynnwys atgynyrchiadau tebyg i’r rhai y bydd Hwylusydd yr Amgueddfa yn eu defnyddio yn eich Sesiwn Fyw. Mae hyn yn golygu y gallwch chi basio’r gwrthrychau o amgylch eich ystafell ddosbarth a’u harchwilio â’ch holl synhwyrau. Maent hefyd yn cynnwys gweithgareddau ychwanegol y gallwch eu defnyddio gyda’r gwrthrychau.

Mae’r Blychau Benthyciadau yn costio £ 5 yr wythnos a gellir eu codi o Ganolfan yr Aifft am ddim neu eu danfon i’ch ysgol am dâl ychwanegol.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech archebu, cysylltwch â’n Swyddog Dysgu ac Ymgysylltu, Hannah Sweetapple am h.e.sweetapple@swansea.ac.uk

css.php